Informace o ústavu

Pracoviště morfologie, fyziologie a veterinární prevence

V současné době zde pracuje deset zaměstnanců (šest  akademických pracovníků) a šest doktorandů. Pracoviště zajišťuje výuku předmětů, které zahrnují znalosti v oblastech anatomie, histologie a morfologie zvířat, fyziologie zvířat, buněčné biologie, interakce zvířete a stájového prostředí, biologií a chovem zájmových zvířat a zoohygienou a prevencí chorob. Pro výuku má ústav k dispozici histologickou cvičebnu, pitevnu, rozsáhlou sbírku trvalých anatomických preparátů a cvičebnu fyziologie - nově v budově M (Mendelův biotechnologický pavilón).

Výzkum pracoviště je zaměřen na studium morfologických, fyziologických a imunologických vlastností obranných mechanismů mléčné žlázy skotu během akutního zánětu, zejména v souvislosti s problematikou modulace přirozené imunitní odpovědi mléčné žlázy na infekci Gram-pozitivními bakteriemi. Dále jsou sledovány ukazatele vnitřního prostředí zvířat ve vztahu k užitkovosti i parametry mikroklimatu stájového prostředí, impedanční vlastnosti tkání pohlavního ústrojí a etologie psů. Pro jednotlivé tématické oblasti výzkumu má ústav histologickou laboratoř, laboratoř hematologie a klinické biochemie.

  • Účast, resp. spoluúčast na řešení projektů (NAZV MZe ČR, GA ČR, Výzkumný záměr AF MENDELU, IGA AF MENDELU, ESF).
  • Spolupráce s ostatními stejně zaměřenými pracovišti vysokých škol v tuzemsku, s pracovišti AV ČR (např. VUVL).

Pracoviště genetiky živočichů

V současné době zde pracuje šest zaměstnanců (dva akademičtí pracovníci) a čtyři doktorandi. Zajišťuje výuku předmětů, které postihují spektrum znalostí nutných k dobré orientovanosti v oblasti genetiky obecné, molekulární, populací a kvantitativní ve vztahu ke šlechtění a diverzitě hospodářských zvířat a dalších živočichů. K dispozici má moderně zařízené výzkumné molekulárně genetické laboratoře, Laboratoř sekvenování a akreditovanou Laboratoř agrogenomiky. Pro studenty slouží dvě výukové laboratoře molekulární genetiky.

Pracoviště ústavu garantuje tyto studijní obory:

Vědecko-výzkumná činnost v oblasti molekulární genetiky, genomiky a fylogenetiky živočichů:
Základní a aplikovaný výzkum (podpořen projekty GAČR, CEITEC, MŠMT, NAZV) - zajišťují laboratoře genomiky živočichů a sekvenování. Hlavními tématy jsou studium genetických polymorfismů (vyhledávání mutací a jejich mapování - strukturní genomika); exprese genů regulující vývoj a růst svalů prasat; asociací genetických markerů k ekonomicky významným vlastnostem zejména u prasat a skotu; studium genetické variability a diverzity u různých plemen prasat, skotu, koní či psů a dravců.

  • Využití vědních disciplín a nástrojů v rámci fakulty v oblastech výuky a výzkumné činnosti, spolupráce s ostatními ústavy.
  • Účast, resp. spoluúčast na řešení projektů (NAZV MZe ČR, GA ČR, Výzkumný záměr AF MENDELU, FRVŠ MŠMT, IGA AF MENDELU, ESF).
  • Spolupráce s ostatními stejně zaměřenými pracovišti univerzit v ČR (VFU Brno) i v zahraničí (Slovensko, Polsko), s pracovišti AV ČR (např. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR - Liběchov).
  • Poskytování služeb v oblasti konzultační a poradenské činnosti, atd.