RP AF MENDELU kat. B 2018
Inovace laboratorní výuky ve studentské laboratoři molekulární genetiky Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
řešitel: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
spoluřešitelé: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D., Ing. Anna Kubešová, Ing. Tamara Mifková

RP AF MENDELU kat. B 2017
Rozšíření praktické výuky využitím systému MP35 Biopac Student Lab
řešitel: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.

RP AF MENDELU kat. B 2016
Rozšíření praktické výuky morfologických předmětů o srovnávací anatomii (http://www.petr-slama.estranky.cz/)
řešitel: Ing. Petr Sláma, Ph.D.

FRVŠ MŠMT 26411/2012
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat
řešitel: Ing. Petr Sláma, Ph.D.

FRVŠ MŠMT 3099/2010
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat
řešitel: Ing. Petr Sláma, Ph.D.

FRVŠ MŠMT 1944/2009
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat
řešitel: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.

FRVŠ MŠMT 1305/2009
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty

řešitel: Ing. Michaela Nesvadbová
spoluřešitelé: prof. Knoll A.

FRVŠ MŠMT 172/2009
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů

řešitel: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
spoluřešitelé: Urban T., Vykoukalová Z.

FRVŠ MŠMT 2385/2007
Rozšíření výuky o seminář izolačních technologií pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

řešitel: Ing. Kateřina Svobodová
spoluřešitelé: Knoll A., Bílek K.

FRVŠ MŠMT 2030/2007
Praktický seminář "Genetika ryb" pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Řešitel: Ing. Jana Zrůstová
Spoluřešitelé: Knoll A., Baránek V.

FRVŠ MŠMT 2280/2007
Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat
řešitel: Mgr. Jan Říha
spoluřešitelé: Burócziová M., Urban T.

Podpora prostupnosti do doktorského studijního oboru Molekulární biologie a genetika živočichů z Mgr. programů na MZLU v Brně
Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných VŠ MŠMT podprogramu podpora vybraných studijních programů
č. 145/2006

řešitel: doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
řešitelský kolektiv: Bílek K., Vykoukalová Z., Civáňová K., Urban T., Dvořák J., Urbanová J.

FRVŠ MŠMT ČR 2927/2005
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin
řešitel: doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
spoluřešitelé: Bílek K., Přívětivá L.

FRVŠ MŠMT 228/2005
Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie
řešitel: Dr. Ing. Tomáš Urban
spoluřešitel: Křížanová I.

FRVŠ MŠMT 159/2004
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů"
řešitel: J. Dvořák

FRVŠ MŠMT 170/2004
Zavedení SNaPshot metodiky detekce SNP polymorfismů do Ph.D práce

řešitel: K. Civáňová

FRVŠ MŠMT 172/2004
Využití restrikčního polymorfismu DNA pro testy parentity

řešitel: J. Dvořák

FRVŠ MŠMT 142/2004
Zavedení výuky molekulární genetiky pro nový bc. obor na univerzitní síti

řešitel: Dr. Ing. Tomáš Urban
spoluřešitel: Dvořák D.

FRVŠ MŠMT 169/2004
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling -- rozšíření dvou Ph.D. prací

řešitel: J. Dvořák

Vytváření nového magisterského studijního oboru "Živočišné biotechnologie"
Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných VŠ MŠMT podprogramu podpora vybraných studijních programů
č. 145/2003 - 2005

řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
řešitelský kolektiv: Ústav genetiky: Dvořák J., Knoll A., Kuciel J., Urban T., Urbanová J. + doktorandi
LME: Dvořák P., Hampl A.
Prezentace webových stránek oboru

FRVŠ MŠMT 1228/2003
Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu

řešitel: A. Pavlík

FRVŠ MŠMT 1217/2003
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky

řešitel: Dvořák V.

FRVŠ MŠMT 1195/2003
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu

řešitel: Z. Vykoukalová

FRVŠ MŠMT 133/2002
Spolupráce studentů VŠ a SŠ na hodnocení plodnosti prasat

řešitel: Ing. Vilém Dvořák
spoluřešitelé: Dvořák J., Kolaříková O., Humpolíček P.

FRVŠ MŠMT 139/2002
Zavedení metod určení exprese genu do doktorské Ph.D. práce

řešitel: Z. Vykoukalová

FRVŠ MŠMT 51/2002
Příprava nového doktorského studijního oboru
řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
spoluřešitelé: Knoll A., Dvořák P.
Prezentace webových stránek oboru

FRVŠ MŠMT 1146/2001
Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech
řešitel: Dr. Ing. Tomáš Urban
spoluřešitelé: Běhal L., Dvořák V., Vyhnánek T.

FRVŠ MŠMT 78/1999
Zavedení multimediální opory výuky genetiky v zootechnickém studijním programu
řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
spoluřešitelé: Dvořák V., Hruška D.

FRVŠ MŠMT 472/1998
Využití dalších DNA markerů v hodnocení produkce a kvality vepřového masa

řešitel: prof. Kuciel J., Křenková L.

MŠMT PG97114/1997
Vydávání sborníku prací z II. Mezinárodní konference doktorandů a studentů

řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
spoluřešitelé: Dvořák V., Hruška D.