Grantové projekty a výzkumné záměry - aktuální i uzavřené

 

Výzkumná problematika řešená pracovištěm genetiky živočichů ÚMFGZ Mendelovy univerzity v Brně je zaměřena především na studium genetických polymorfismů (vyhledávání mutací a jejich mapování - strukturní genomika) a jejich asociací k ekonomicky významným vlastnostem zejména u prasat a skotu. Studium molekulárně genetické biodiverzity u různých plemen prasat, skotu či koní, psů nebo dravců. Metodicky se výzkum opírá především o molekulárně genetické techniky (PCR, RFLP, DGGE, stanovení mikrosatelitů, SNP aj.), využívané v molekulárně genetické laboratoři a laboratoři sekvenování. Aplikovaný výzkum je zajištěn laboratoří aplikovaného výkumu LAMGen a akreditovanou laboratoří agrogenomiky.

Grantové projekty

Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
NAZV QJ1210301
2012 - 2016
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
Řešitel na MENDELU: Vrtková I.

Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat
NAZV QJ1210253
2012 - 2016
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Řešitel na MENDELU: Vrtková I.

Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů
GA ČR: GAP502/10/1216
2010 - 2013
nositel: UŽFG AV ČR Liběchov
řešitel: Ing. Stanislav Čepica, DrSc.
spoluřešitel na MZLU: Knoll A.

K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete
GA ČR: GA523/09/0844
2009 - 2011
nositel: UŽFG AV ČR Liběchov
řešitel: prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc.
spoluřešitel na Mendelu: Knoll A.

GENETICKÁ DIVERZITA A JEJÍ UCHOVÁNÍ VE VYBRANÝCH POPULACÍCH KONÍ V ČR
MZE: QH92277
2009 - 2011
Koordinující příjemce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinárního lékařství
Řešitel: prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc.
řešitel na Mendelu: Mgr. Lenka Kourková, Ph.D.

Biotechnologické metody pro inovace hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů
MŠMT: 2B08037
2008 - 2011
Koordinující příjemce: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
Řešitel: Ing. Marek Bjelka, Ph.D.,
řešitel na Mendelu: Dvořák J.

Charakteristika vnitřního prostřední masných plemen skotu
MZe: QH71156
2007 - 2009
Příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc.

Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat
GA ČR: GA523/07/0353
2007 - 2009
nositel: UŽFG AV ČR Liběchov
řešitel: Ing. Stanislav Čepica, DrSc.
spoluřešitel na Mendelu: prof. RNDr. A. Knoll, Ph.D.

Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa
GA ČR: GP523/06/P395 (PostDoc)
2006 - 2008
nositel: Mendelu v Brně
řešitel: Mgr. Z. Vykoukalová, Ph.D.

Poradenské na Mendelu v Brně
MSMT: 2E06036
2006 - 2008
Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Řešitel: Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů prasat
GA ČR: GA523/06/1302
2006 - 2008
nositel: UŽFG AV ČR Liběchov
řešitel: doc. Ing. A. Stratil, DrSc.
spoluřešitel na Mendelu: Knoll A.

Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky
MZe: QG60045
2006 - 2009
nositel: JU České Budějovice
řešitel: prof. Ing. Matoušek V., CSc.
řešitel na Mendelu: Dvořák J.

Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu a tržní uplatnění hospodářských zvířat a jejich produktů
MZe (NPV I.): 1G58073
2005 - 2009
nositel: Mendelu v Brně
řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
spoluřešitelé: Knoll A., Putnová L., Urban T., Vrtková I.
spolupracovník: Burócziová M., Civáňová K., Divácká L., Gazdová V., Manga I., Říha, Urbanová J., Zrůstová J.

Molekulárně genetické studium variability ukládání tuku u prasat
GA ČR: GA523/04/0106
2004 - 2006
nositel: UŽFG AV ČR Liběchov
řešitel: Ing. Stanislav Čepica, DrSc.
spoluřešitel na Mendelu: Knoll A.
spolupracovník: Putnová L.

Zvýšení metodologické úrovně a teoretického vzdělání studentů akreditovaného DSP 4103V Zootechnika
GA ČR: GD523/03/H076
od 1.10. 2003 do 2007
nositel: ČZU Praha
řešitel: prof. MVDr Ing. František Jílek DrSc.
spoluřešitel a vedení týmu na Mendelu: Dvořák J., Knoll A., Putnová L, Urban T., doktorandi ústavu (Semináře a další aktivity týmu)

Usměrňování výživy slepic ve vztahu k produkci a kvalitě vajec
GA ČR: GA507/94/0325
2004 - 2006
Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Řešitel: prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc.

Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p.
GS LČR OS 450301
2004 - 2006
nositel: LDF Mendelu v Brně
řešitel: Ing. Ernst M., Ph.D.
spoluřešitel: Dvořák J., Putnová L.

Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich kříženců
MZe: QF3020
2003 - 2007
nositel: VUCHS Rapotín
řešitel: Ing. Marek Bjelka Ph.D
řešitel na Mendelu: Dvořák J.

Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici
NAZV MZe: QF3218
2003 - 2007
nositel: Výzkumný ústav živočišné výroby
řešitel: Ing. Rozkot M., CSc.
spoluřešitelé na Mendelu: Dvořák J., Vrtková I., doktorandi ústavu

Využití biotechnologií a genetiky pro efektivní chov a šlechtění masných plemen skotu a ovcí
NAZV MZe: QF3024
2003 - 2007
nositel: Výzkumný ústav chovu skotu s.r.o. Rapotín
řešitel: Ing. Marek Bjelka Ph.D.
spoluřešitelé na Mendelu: Dvořák J.

Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete
GA ČR: GA523/03/0858
2003 - 2005
nositel: UŽFG AV ČR Liběchov
řešitel: Ing. A. Stratil, DrSc.
spoluřešitel na Mendelu: Dvořák J.
spolupracovník: Knoll A.

Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu
GA ČR: GA524/03/1531
2003-2005
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Řešitel: Sládek Z.

Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete
GA ČR: GP523/02/D026 - PostDoc
2002 - 2005
řešitel: RNDr. Aleš Knoll, PhD.

Tvorba a šlechtění superpolodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů
NAZV MZe: QD1039
2001 - 2003
nositel: JU České Budějovice
řešitel: prof. Ing. Matoušek V., CSc.
spoluřešitel na Mendelu: Vrtková I.

Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a technologických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic
NAZV MZe: QD0100
2000 - 2005
nositel: Výzkumný ústav živočišné výroby
řešitel: Ing. Rozkot M., CSc.
spoluřešitelé na Mendelu: Dvořák J., Vrtková I., doktorandi ústavu

Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat lokalizovaných v chromozomových oblastech s QTL
GA ČR: GA523/00/0669
2000 - 2002
nositel: UŽFG AV ČR Liběchov
řešitel: Ing. A. Stratil, DrSc.,
spolunositel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
spoluřešitel na Mendelu: Knoll A.
spolupracovníci: Dvořák J.

Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map
GA ČR: GA523/99/0842
1999-2001
řešitel: Ing. Stanislav Čepica, CSc., UŽFG AV ČR Liběchov
spoluřešitel na Mendelu : Dvořák J.

Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat
GA ČR: GA523/99/P043 - PostDoc
1999-2001
řešitel: RNDr. Aleš Knoll, PhD.
garant: Dvořák J.

Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa
NAZV MZe: EP9282
1999-2001
řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
spoluřešitelé: Knoll A., Křenková L., Vrtková I., Urban T., Putnová L. a doktorandi: Kolaříková O. , Goliášová E.
Coufalová M., Horák P. - diplomanti

Výzkum parametrů fertility kanců pro inseminaci s aspektem využití k řízené heterospermii
NAZV MZe: EP9368
1999 - 2002
nositel: Výzkumný ústav živočišné výroby
řešitel: Ing. Rozkot M., CSc.
spoluřešitelé na Mendelu: Dvořák J., Vrtková I., doktorandi ústavu

Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat
GA ČR: GA523/97/1305
1997 - 1999
nositel: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
řešitel: Ing. Antonín Stratil DrSc.
spoluřešitel na Mendelu: Dvořák J., Nebola M.

Projekt regenerace a uchovávání genofondu českých červinek a jejich uplatnění v ekosystému šumavy pro produkci kvalitních potravin
NAZV MZe: EP6215
1996 - 2000
nositel: JU České Budějovice
řešitel: doc. Ing. Řehout V., CSc.
spoluřešitel na Mendelu: Dvořák J.

Mapování kvantitativních znaků u prasat
GA ČR: GA523/96/0597
1996 - 1998
nositel: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
řešitel: Ing. Stanislav Čepica CSc.
spoluřešitel na Mendelu: Nebola M., Dvořák J.

Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti
GA ČR: GA514/95/1282
1995 - 1997
nositel: Mendelu v Brně
řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
spoluřešitel: Nebola M.

Využití genetické variability k racionální výrobě vepřového masa
Granty Interní grantové agentury MZe: IE0950975081
1995 - 1997
nositel: Mendelu v Brně
řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
spoluřešitel: Nebola M., Kuciel J.

Usměrňování výživy slepic ve vztahu k produkci a kvalitě vajec
GA ČR: GA507/94/0325
1994-1996
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně
řešitel: Jelínek P.

Výzkumné záměry

Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství
MSM 432100001 - věcná etapa č. 5 "Zjišťování asociací genetických markerů v produkci kvalitního vepřového masa"
1999-2004
nositel: AF Mendelu v Brně
řešitel : prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
řešitel věcné etapy č. 5 za ÚG: prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
spoluřešitel: Urban T. + doktorandi ústavu (Křenková L., Mikolášová R., Ernst M., Verner J.)
anotace: Identifikace asociací kandidátních genů s produkcí a kvalitou vepřového masa u plemene bílé ušlechtilé, landrase a durok. Vyhodnocení asociací kandidátních genů s produkcí a kvalitou vepřového masa.